ضرورت تقویت و گسترش زیرساخت ها در ایجاد توسعه پایدار بر کسی پوشیده نیست. با توجه به این مهم، شرکت مشانیر با تکیه بر توان علمی نیروی انسانی نخبه، قریب به نیم قرن تجربه و سهم قابل توجه در ارتقاء زیرساخت های مرتبط با توسعه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، مصمم است تا نیاز داخلی و فرا مرزی را در این حوزه به بهترین و کامل ترین وجه و در زمینه های انرژی، انتقال و توزیع، آب، حمل و نقل، ساختمان و معماری و محیط زیست تأمین نماید.